เผยแพร่ผลงาน ผู้อำนวยการทวีภรณ์ วรชิน (ครั้งที่ 2) :: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง   :  การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

               ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ผู้ประเมินโครงการ  :  ทวีภรณ์  วรชิน

ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

สังกัด      :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  :  2561

 

บทคัดย่อ

 

            การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต (ความสำเร็จเรื่องการเทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และการให้เกียรติ) และด้านผลกระทบ ผ่าน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) บุคลิกดีมีมาด 2) กิจกรรมเด็กดีศรีกาญจนา 3) กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4) กิจกรรมศาสนกิจนำสุขทุกสัปดาห์ 5) กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

ผลการประเมินโครงการพบว่า

    1. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.55, S.D. = .33)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผลการประเมินด้านผลกระทบ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.64, S.D.=.44) ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62, S.D.=.27)  ด้านกระบวนการ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.50, S.D. = .20) ด้านบริบท โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.49, S.D. = .31)  และด้านผลผลิต โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.49, S.D. =.44)

    2. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.55, S.D. =.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม เรียงลำดับจากค่ามากไปหาน้อย พบว่า กิจกรรมศาสนกิจนำสุขทุกสัปดาห์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (= .75 , S.D. = .63) กิจกรรมบุคลิกดีมีมาด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (= .69 , S.D. = .60) กิจกรรมเด็กดีศรีกาญจนา อยู่ในระดับมากที่สุด (= .61 , S.D. = .69) กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา อยู่ในระดับมาก (= .38 , S.D. = .74) และกิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (= .34 , S.D.  = .86) และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพผู้ประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   ( = .64 , S.D. = .37)  นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = .60 , S.D. = .46) คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (= .52 , S.D. = .38) และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= .46 , S.D.= .59).      

ชื่อไฟล์ : 1656387265_boss.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ผู้บริหาร แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก